ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.