ที่ สน 0018.4/ว 9714 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด สร้างตำบลมั่นคง ชุมชนสีขาว

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว 9714 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด สร้างตำบลมั่นคง ชุมชนสีขาว

Copyright © 2019. All rights reserved.