หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10752 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภ พ.ศ. 2567

หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10752 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.