ด่วนที่สุด ที่ 0018.4/ว 118 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ 0018.4/ว 118 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Copyright © 2019. All rights reserved.