ที่ สน 0018.4/123 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เรียน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอทุกอำเภอ เว้นอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ สน 0018.4/123 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เรียน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอทุกอำเภอ เว้นอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.