หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0018.1/ว 11294 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0018.1/ว 11294 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.