หนังสือสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0018.1/ว 11185 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หนังสือสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0018.1/ว 11185 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.