ที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองรที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองรที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

Copyright © 2019. All rights reserved.