ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว 131 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว 131 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

Copyright © 2019. All rights reserved.