หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12678 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12678 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.