ที่ สน 0018.4/ว 13096 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และระเบียบการสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว 13096 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และระเบียบการสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

Copyright © 2019. All rights reserved.