หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 330 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียนนายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง โครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 330 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียนนายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง โครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.