ที่ สน 0218/2363 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0218/2363 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

Copyright © 2019. All rights reserved.