ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา อาคารที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด : ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา อาคารที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2019. All rights reserved.