ประกาศอำเภอพังโคน ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ประกาศอำเภอพังโคน ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.