ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5227 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5227 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก

 

Copyright © 2019. All rights reserved.