ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและเลขประจำตัวสอบ สำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและเลขประจำตัวสอบ สำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พ.ศ. 2566

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.