ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

#ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
#ส.ส.
#สำนักบริการการทะเบียน#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย 

Copyright © 2019. All rights reserved.