ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7123 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7123 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. 2566

 

Copyright © 2019. All rights reserved.