index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์

ดาวนโหลด ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.3/643 ลว. 21 ต.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 – 2566 : 21 ตุลาคม 64
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19317 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง : 21 ตุลาคม 64
ที่ สน 0018.1/19281 ลว. 20 ต.ค. 2564 เรียน นายอำเภอกุสุมาล์ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 21 ตุลาคม 64
ที่ สน 0018.1/ว 19289 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : 20 ตุลาคม 64
ที่ สน 0018.1/ว 19272 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม2564 และการประชุมฯในเดือนตุลาคม 2564 : 20 ตุลาคม 64
ที่ สน 0018.3/ว639 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอพังโคน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอบ้านม่วง,นายอำเภอเต่างอย,นายอำเภอภูพาน,นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : 20 ตุลาคม 64
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19258 ลว. 20 ต.ค. 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกกำนันตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน : 20 ตุลาคม 64
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19226 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน : 20 ตุลาคม 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานปกครอง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 17631ทั้งหมด:
  • 9วันนี้:
  • 41เมื่อวาน:
  • 2479เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.