index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.1/ว486 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย : 15 สิงหาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13779 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียน ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) : 15 สิงหาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว13772 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565) : 15 สิงหาคม 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร : 11 สิงหาคม 65
ที่ สน 0018.1/ว482 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 : 11 สิงหาคม 65
ที่ สน 0018.1/ว13717 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานการกำกับดูแลและรับรายงานตัวในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรมโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน : 11 สิงหาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/197 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 11 สิงหาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13645 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขต : 11 สิงหาคม 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ – เวลา 09.30 น. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลประจำวันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร – เวลา 11.00 น. ร่วมหารือการกระจายมะม่วงที่จะออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 54739ทั้งหมด:
  • 1วันนี้:
  • 174เมื่อวาน:
  • 3817เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.