index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.4(อส.)/ว252 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2565 : 4 ตุลาคม 65
ที่ สน 0018.1/ว 572 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเป็นเกณฑ์ประมาณการในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 4 ตุลาคม 65
ที่ สน 0018.4(อส)/246 ลงวันที่ 24 กันยายน 2565 ถึง กองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจักทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมการปกครองแบบเชิงรุก (DOPA Proactive Budgeting 2024) : 3 ตุลาคม 65
ที่ สน 0018.4/ว562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ (ตามบัญชีแนบ) เรื่อง การจัดโครงการ “ประสานความร่วมมือ ป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในทางอาญาและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ประจำปี พ.ศ.2565 – 2566 : 3 ตุลาคม 65
ที่ สน 0018.3/ว17101 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลใสถานพยาบาลของทางราชการ : 30 กันยายน 65
ที่ สน 0018.1/ว 563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : 30 กันยายน 65
ที่ สน 0018.4/ว17002 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและตัดไม้ทำลายป่า : 30 กันยายน 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 17021 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ย้ายข้าราชการ : 29 กันยายน 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ – เวลา 09.30 น. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลประจำวันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร – เวลา 11.00 น. ร่วมหารือการกระจายมะม่วงที่จะออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 61475ทั้งหมด:
  • 27วันนี้:
  • 172เมื่อวาน:
  • 491เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.