index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๑๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ : 5 กรกฎาคม 65
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓” : 5 กรกฎาคม 65
ที่ สน 0018.1/ 11422 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) : 5 กรกฎาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11429 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกโดยจัดหาสถานที่ในการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ลดราคาข้าวสารบรรจุถุงให้ประชาชนทราบ : 5 กรกฎาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๙๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ : 5 กรกฎาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๙๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ : 5 กรกฎาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๙๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ : 5 กรกฎาคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๙๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ : 5 กรกฎาคม 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ – เวลา 09.30 น. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลประจำวันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร – เวลา 11.00 น. ร่วมหารือการกระจายมะม่วงที่จะออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 46034ทั้งหมด:
  • 131วันนี้:
  • 240เมื่อวาน:
  • 917เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.