index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึ ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9605 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 : 2 มิถุนายน 66
ที่ สน 0018.1/ว9600 ลว. 2 มิ.ย. 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 : 2 มิถุนายน 66
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9597 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพรัราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 : 2 มิถุนายน 66
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9596 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : 2 มิถุนายน 66
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 9595 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2 มิถุนายน 66
ที่ สน 0018.1/ว 302 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร : 2 มิถุนายน 66
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 301 ลงวันที่ 2 มิภุนายน 2566 เรื่อง การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองอย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 2 มิถุนายน 66
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9329 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 : 30 พฤษภาคม 66

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญเมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้นแอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า “ไทยดี” คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก”Thai” และ ID ” ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน…ของคนไทย” อย่างแท้จริง

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ – เวลา 09.30 น. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลประจำวันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร – เวลา 11.00 น. ร่วมหารือการกระจายมะม่วงที่จะออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 97719ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 72เมื่อวาน:
  • 641เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.