ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9997 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)

ดาวน์โหลด :ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9997 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)

Copyright © 2019. All rights reserved.