ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21530 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21530 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.