ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 588 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 588 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.