ที่ สน 0018.1/ว3750 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว3750 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.