ที่ สน 0018.1/ว 3740 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตราการป้องกันการกระทำความผิดซํ้าของศาลยุติธรรม

ที่ สน 0018.1/ว3740 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตราการป้องกันการกระทำความผิดซํ้าของศาลยุติธรรม

Copyright © 2019. All rights reserved.