ที่ สน 0018.1/ว 13321 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการยินยอมให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้และการส่งคืนที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมการปกครอง

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 13321 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการยินยอมให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้และการส่งคืนที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมการปกครอง

Copyright © 2019. All rights reserved.