ที่ สน 0018.1/ว 3467 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลหูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 3467 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลหูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.