ที่ สน 0018.4/ว 825 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติการออกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว 825 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติการออกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2019. All rights reserved.