ที่ สน 0018.1/ว 5199 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับควบ) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ที่ สน 0018.1/ว 5199 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับควบ) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.