ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13841 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 และการประชุมฯ ในเดือนสิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13841 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 25 […]

1 151 152 153 154 155 248
Copyright © 2019. All rights reserved.