ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23575 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสาร กรมการปกครอง เขต ๑๒ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23575 ลงวันที่ 28 […]

1 161 162 163 164 165 201
Copyright © 2019. All rights reserved.