รวมหนังสือราชการปี 2559-2564

ที่ สน 0018.1/ว223 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลการบริหารงานบุคคลกรณีข้าราชการหรือบุคคลากรในสังกัด ที่จำเป็นต้องแยกตัวหรือกักตัวฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13026 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พรรณานิคม และ อ.ภูพาน) เรื่อง การเผยแพร่วิดีทัศน์นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ สน 0018.1/ว12960 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรียน ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่และทำความสะอาดฯ
ที่ สน 0018.1/12970 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง โครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12888 ลว. 9 ก.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/ว12818 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว12818 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12846 เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอกุลุมาลย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12846 เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอกุลุมาลย์
ที่ สน 0018.1/ว12783 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ และคำตากล้า เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ” แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.4/ว12747 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางในการกักตัวผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษฯ
ที่ สน 0018.4/ว12747 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางในการกักตัวผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษฯ
ที่ สน 0018.4/ว12747 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางในการกักตัวผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษฯ
ที่ สน 0018.1/ว12669 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว12669 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว 217 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอกุดบาก เรื่อง มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1246 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง นายอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอภูพาน อำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง อำเภอเต่างอย อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอส่องดาว เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาควา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12692 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ( DOPA Investigation Training)
ที่ สน 0018.1/ว 12694 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12686 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว 12442 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว12497 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบงบประมาณประภทค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ
ที่ สน 0018.1/ว 12500 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลกศพ
ที่ สน 0018.1/ว 12500 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลกศพ
ที่ สน 0018.1/ว 12456 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/152 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 211 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมความรู้ประกันภัยฯ
ที่ สน0018.1/ว 12457 ลว. 5 ก.ค. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง
ที่ สน0018.1/ว 212 ลว. 5 ก.ค. 2564 เรียน นอ.วานรนิวาส สว่างแดนดิน และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง เลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ที่ สน0018.1/ว 12433 ลว. 5 ก.ค. 2564 เรียน นอ.เมืองสกลนคร พรรณานิคม และอากาศอำนวย เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12397 ลว. 5 ก.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tell a Story”
ที่ สน 0018.1/ว 210 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการฝึกอบรม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกลไก กม. 64
ที่ สน 0018.1/ว12305 ลงวันที่ 2 กค.2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/ว12160 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 204 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/ว11824 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/ว12193 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาลฯ
ที่ สน 0018.1/ว12121 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตพื้นที่ป่าฯ
ที่ สน 0018.1/ว12092 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ
ที่ สน 0018.1/ว12088 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว12088 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว12088 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว12088 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12067 ลว. 30 มิ.ย. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564)
ที่ สน 0018.1/ว 12043 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11824 ลว. 25 มิ.ย. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ที่ สน 0018.1/ว12027 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ที่ สน 0018.1/ว12027 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ที่ สน 0018.1/ว11953 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัดฯ
ที่ สน 0018.1/ว11953 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัดฯ
ที่ สน 0018.1/11956 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำผักแหวฯ
ที่ สน 0018.1/11956 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำผักแหวฯ
ที่ สน 0018.1/11956 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำผักแหวฯ
ที่ สน 0018.1/ว11840 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11911 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11911 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ
ที่ สน 0018.1/ว205 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว205 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว205 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว205 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว205 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว11825 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสภากาชาดไทยฯ
ที่ สน 0018.4/ว 11826 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองฯ
ที่ สน 0018.4/ว 11826 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองฯ
ที่ สน 0018.4/142 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ/เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย เรื่อง มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพฯ
ที่ สน 0018.4/142 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ/เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย เรื่อง มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพฯ
ที่ สน 0018.4/142 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ/เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย เรื่อง มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพฯ
ที่ สน 0018.4/142 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ/เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย เรื่อง มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพฯ
ที่ สน 0018.1/ว11821 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเวียนหมายจับในระบบสืบสวนคดีอาญาฯ
ที่ สน 0018.1/ว204 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่จังหวัดตาก
ที่ สน 0018.1/ว 11693 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส อากาศอำนวย พังโคน โคกศรีสุพรรณ และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจสอบและกรั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ที่ สน 0018.1/ว 11600 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11600 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11600 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนฯ
ที่ สน 0018.1/ว 198 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้อำเภอดำเนินการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 198 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้อำเภอดำเนินการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 198 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้อำเภอดำเนินการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ที่ สน 0018.4 (อส.)/137 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศ นายหมวดตรีฯ
ที่ สน 0018.1/11551 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ขอขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนาฯ
ที่ สน 0018.1/ว 196 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามขั้นตอนกรใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 11605 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลและประสานสิทธิผู้พิการทางการมองเห็นฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11605 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลและประสานสิทธิผู้พิการทางการมองเห็นฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11586 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาระดับอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11586 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาระดับอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11586 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาระดับอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/11525 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน วานรนิวาส คำตากล้า พังโคน ส่องดาว และเจริญศิลป์ เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/193 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เฉพาะราย)
ที่ สน 0018.1/ว 11473 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองกรอกข้อมูลรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11473 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองกรอกข้อมูลรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ
ที่ สน 0018.1/11487 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.3/323 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับผู้บริหารกรมการปกครองส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว11047 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License (จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียม)
ที่ สน 0018.1/ว11406 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11374 ลว. 18 มิ.ย. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.เมืองสกลนคร นอ.กุดบาก นอ.โพนนาแก้ว นอ.เจริญศิลป์ และนอ.นิคมน้ำอูฯ) เรื่อง ยืนยันความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ที่ สน 0018.1/ว11340 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว11340 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว11241 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ
ที่ สน 0018.1/ว 190 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 11228 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเน้นย้ำการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ที่ สน 0018.1/ว 11228 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเน้นย้ำการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ที่ สน 0018.1/ว 192 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว 11225 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พรรณานิคม อากาศอำนวย วาริชภูมิ กุสุมาลย์ พังโคน คำตากล้า ส่องดาว และเต่างอย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินที่ส่วนราช
ที่ สน 0018.1/11135 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ขอเลื่อนประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4ฯ
ที่ สน 0018.1/11180 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 149 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอตามบัญชีแนบท้าย เรื่อง แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายบุคคลฯ
ที่ สน 0018.1/ว 11092 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว11055 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ สน 0018.1/ว11034 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรืื่อง การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ
ที่ สน 0018.4/10978 ลว. 14 มิ.ย. 2564 เรียน นอ.กุดบาก นอ.กุสุมาลย์ นอ.นิคมน้ำอูน นอ.ภูพาน เรื่อง รับมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.3/307 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรียน ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 10871 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2/2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
ที่ สน 0018.1/ว 10870 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.1/ว10860 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรหน้ากากอนามัย
ที่ สน 0018.1/ว 184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบเพื่อนครอบครัวฯ
ที่ สน 0018.1/ว 183 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564ฯ
ที่ สน .0018.4/ว 10595 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/ว 10696 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การต่อใบอนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10698 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านทางระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10701 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอภูพาน กุดบาก โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว ส่องดาว บ้านม่วง และนิคมน้ำอูน) เรื่อง การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจแ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว10694 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4)
ที่ สน 0018.1/ว10692 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4)
สน0018.1/ว10671 ลว9 มิ.ย. 64 เรียน นายอำเภอกุดบาก กุสุมาลย์ และเจริญศิลป์ เรื่องการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์เป็นประมุขปี2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10577 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและเร่งรัดการบันทึกและยืนยันผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ที่ สน 0018.1/10434 ลงวันที่4 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ฯ
ที่ สน 0018.1/179 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงารนโยบายฯ
ที่ สน 0018.1/ว 10342 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ
ที่ สน 0018.1/ ว 178 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว10376 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว 176 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 177 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อสั่งการสถานการณ๋การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว 10346 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรฯ
ที่ สน 0018.1/ว 174 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ “Pre – Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E – Commerce”
ที่ สน 0018.1/ว 172 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคำสั่งที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครฯ
ที่ สน 0018.1/ว 172 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคำสั่งที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครฯ
ที่ สน 0018.1/ว10193 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ฯ
ที่ สน 0018.1/ ว 10166 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมฯ
ที่ สน 0018.1/ว 10104 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำคลังข้อมูลโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลฯ
ที่ สน 0018.1/9890 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และการแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ สน 0018.1/ว 10020 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9880 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอน
ที่ สน 0018.1/ว9879 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน บ้านม่วง พังโคน ส่องดาว และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/ว9879 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน บ้านม่วง พังโคน ส่องดาว และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/9829 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ฯ
ที่ สน 0018.1/163 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของทีีทำการปกครองอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/163 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของทีีทำการปกครองอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9802 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเฉพาะกิจฯ
ที่ สน 0018.1/ว9774 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานการกำกับดูแลและรับรายงานตัวฯ
ที่ สน 0018.4/ว 9717 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่ สน 0018.4/ว 9717 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่ สน 0018.4/ว 9719 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9807 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบลที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ปรากฏข่าวกรณ๊กลุ่มบุคคลแอบอ้างสถาบันฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9775 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถึง นอ. ทุกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซื้ำในชุมชน
ที่ สน 0018.1/ว 161 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ติดตามการประชุมรัฐสภา
ที่ สน 0018.4/ว 160 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้นายอำเภอติดตามการประชุมกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9674 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (เว้นสว่างแดนดิน พรรณานิคม บ้านม่วง คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ) เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9526 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติฯ
ที่ สน 0018.1/ว 2021 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุุสุมาลย์ พังโคน คำตากล้า และส่องดาว) เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 9509 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ความเห็นหรือข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9504 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลสดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/155 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน เรื่อง มอบจักรยานยนต์ให้กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ
ที่ สน 0018.1/9414 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9328 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9280 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย และอำเภอกุดบาก เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว 9295 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9278 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ
ที่ สน 0018.1/ว9277 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ฯ
ที่ สน 0018.1/9073 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง ขอขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.3ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 9272 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งานและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น
ที่ สน 0018.1/7683 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนงามท่าฯ
ที่ สน 0018.1/8006 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.4ฯ
ที่่ สน 0018.1/ว9110 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรฯ
ที่ สน 0018.1/8008 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ขอขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ฯ
ที่ สน 0018.1/8009 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเลื่อนประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่าฯ
ที่ สน 0018.1/8286 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.จันทร์เพ็ญฯ
ที่ สน 0018.1/8521 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขอเลื่อนประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.วังยางฯ
ที่ สน 0018.1/ว9085 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ การให้ข้
ที่ สน 0018.1/9039 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ที่ สน 0018.1/ว 8878 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 148 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผญบ.ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว 8893 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว8858 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ
ที่ สน 0018.1/8836 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวฯ
ที่ สน 0018.1/8856 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.3/248 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน ผอ.สนง.ตรวงเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดรองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/145 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/145 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/145 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว 8765 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 8765 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฯ
ที่ สน 0018.4/8730 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจผู้ประสงค์จะรับวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8237 ลว. 19 เม.ย. 2564 เรียน นอ.เมืองสกลนคร นอ.พังโคน นอ.อากาศอำนวย นอ.วานรนิวาส นอ.พรรณานิคม นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.บ้านม่วง นอ.วาริชภูมิ นอ.เต่างอย นอ.ภูพาน และนอ.กุสุมาลย์ เรื่อง อนุมัติแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและก
ที่ สน 0018.1/8636 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/8636 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/8549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.4/8549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.4/ว8545 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว141 ลว. 5 พ.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา งอยภูธร ปลัดอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว8497 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ
ที่ สน0018.1/ว8494 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลฯ
ที่ สน 0018.1/ว8491 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าใช้งานระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว 8348 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ ว 8127 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ(นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 8126 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารบุคคล ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลรูปแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (เพิ่มเ
ที่ สน 0018.1/ ว 8129 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชุนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 ”
ที่ สน 0018.1/ ว 8129 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชุนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 ”
ที่ สน 0018.1/1928 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ ว 138 วันที่ 29 เมษายน 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์อำเภอดอตคอม
ที่ สน 0018.4/8081 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนฯ
ที่ สน 0018.1/ว8079 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน โคกศรีสุพรรณ และกุสุมาลย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7993 ลว. 27 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง และอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต)
ที่ สน 0018.1/7907 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ สน 0018.1/7908 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การอุทธรณ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/7908 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การอุทธรณ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 7869 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่าง พรบการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. …
ที่ สน 0018.1/ว7865 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ
ที่ สน 0018.1/7876 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว7819 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอาส่วงแดนดิน,วานรนิวาส และวาริชภูมิ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่ สน 0018.4/ว7802 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7859 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกให
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7857 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7797 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flaghips to DOPA New Normal 2021)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7764 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
ที่ สน 0018.1/ว 7635 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว 7693 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตร้านทุจริต โดรงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว7696 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7695 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอพังโคนและนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
สน 0018.1/7694 ลว. 22 เม.ย. 2564 เรียน นอ.สว่างแดนดิน นอ.พรรณานิคม เรื่อง การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7697 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.25
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7686 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมจิตอาสา
ที่ สน 0018.3/205 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว129 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแจ้งให้อำเภอดำเนินการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/7612 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/7611 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7603 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ที่ สน 0018.1/ว7578 ลว. 20 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/77 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/7500 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/7499 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง อนุญาตให้ลากิจและออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/7498 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 7511 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี
ที่ สน 0018.4/ว 7484 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/ว7482 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/7479 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว7477 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสวนาและถอดบทเรียนการเป็นหน่วยบริการ กอช.ผ่านการดำเนินงานของเสมียนตราอำเภอกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 7272 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร,สว่างแดนดิน,วานรนิวาส,พรรณานิคม,บ้นม่วง,อากาศอำนวย,วาริชภูมิ,กุสุมาลย์,พังโคน,เจริญศิลป์ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปร
ที่ สน 0018.1/7466 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/7467 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว7471 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ที่ สน 0018.1/ว 7457 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอคำตากล้า,อากาศอำนวย,เต่างอย,กุดบาก,เจริญศิลป์,นิคมน้ำอูน,โพนนาแก้วและนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้า
ที่ สน 0018.1/ว 7386 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประเมินผลสำฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ 2493
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7370 ลว. 19 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7371 ลว. 19 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7275 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ สน 0018.4/ว 7195 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 121 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอโครงการฯให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานข
ที่ สน 0018.1/ว 7182 ด่วนที่สุด เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ กรดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ สน 0018.1/ว 7172 ลงวันที่ 9 เมาายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่งขอแจ้งการให้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน ถึง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว 7112 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว7114 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 706 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.1/ว 7053 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7045 ลงวันที่ 8 เมาษายน 2564 เรื่อง การรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. โรงรับจำนำ (ฉบับที่…) พ.ศ. … เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7044 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7043 เรื่อง การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7046 ลงวันที่ 8/ เมษายน 2564 เรื่อง การกำชับให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว 7030 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 6995 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7026 ลว. 8 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6508 ลว. 31 มี.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ โคกศรีสุพรรณ เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/ว6873 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบลที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/ว6846 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบฯ
ที่ สน 0018.1/ว6841 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมด้านบังคับคดีจากกรมบังคับคดีและการถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว6806 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ.เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
สน 0018.1/ว6731 ลว 2 เม.ย. 64 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดกำนัน ผญบ. เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6730 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและนโยบายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564
ที่ สน 0018.1/ว 6544 ด่วนที่สุด เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 6463 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 6436 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6428 ลว. 30 มี.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.4/ว6152 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว6120 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรืื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการปกครองท้องที่ฯ
ที่ สน 0018.1/ว6110 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นสยอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.3/151 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.4(อส.)/ว71 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ ว 6038 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว6031 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา (E-report)
ที่ สน 0018.1/ว6025 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.1/ว5963 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน รายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/5964 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/ว6015 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ….. (ครั้งที่2)
ที่ สน 0018.1/ว105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว5612 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7
ที่ สน 0018.1/ว 5865 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง โดรงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว 5836 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 5792 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5771 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ค.1442)
ที่ สน 0018.1/ ว 5758 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 5760 ด่วนทีสุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเขิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย “กายดี มีสุข สนุกกับงาน” เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/5761 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว5716 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริต โครงการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ 100 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ พังโคน ภูพาน คำตากล้า เมืองสกลนคร และพรรณานิคม เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/6590 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/6590 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ ว 5677 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุกรณ์ Mobile Router ทดแทนวงจรสำรอง DSL VPN
ที่ สน 0018.1/ว 5679 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พรรณานิคม บ้านม่วง อากาศอำนวย วาริชภูมิ กุสุมาลย์ พังโคน เจริญศิลป์ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน
ที่ สน 0018.4/ว 5646 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/5639 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว5637 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว 5560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน
ที่ สน 0018.1/ว5612 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7
ที่ สน 0018.1/5589 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอวานรนิวาสและนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ที่ สน 0018.1/5587 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
สน 0018.1/ว5551 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเินโครงการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะ
ที่ สน 0018.1/ว5548 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอเต่างอย นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อ
สน 0018.4/ว5531 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว5493 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาข
ที่ สน 0018.4/62 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499
ที่ สน 0018.4/ว 61 วันที่ 15 มีันาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5223 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทะธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว5171 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/5035 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์”
ที่ สน 0018.1/ว 5022 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน/ชุมชนท้องที่อำเภอ ในการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 บริเวณฟุตบาท ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสกลน
ที่ สน 0018.1/ว 4944 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ สน 0018.1/ 4917 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)
ที่ สน 0018.1/ว 4818 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 4830 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว 4823 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนเชื่อในบัญชีผู้มีสิทะิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 4810 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราการสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราการพลเรือนสามัยขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ตำแหน่งนายอ
ที่ สน 0018.1/ว4767 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมดูแลผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว 4756 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มเเข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4738 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรืี่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว4675 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้่าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4596 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)
ที่ สน 0018.1/4578 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นกุดบาก นิคมน้ำอูน เต่างอย เจริญศิลป์ และโพนนาแก้ว) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทอำนวยการฯ
ที่ สน 0018.1/ว 4544 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุวัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4528 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ที่ สน 0018.1/ว 4287 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/4257 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ อากาศอำนวย โคกศรีสุพรรณ และพังโคน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม: ฝึกทบทวนยุทธวิธีชุดรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4233 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ด้วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4236 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 4217 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง
ที่ สน 0018.1/ว4179 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ขั้นตอนการขอแ
ที่ สน 0018.1/ว82 ลงวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/4181 ลงวนที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว4163 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอ..วิภีใหม่”
ที่ สน 0018.1/ว79 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ พรรณานิคม นิคมน้ำอูน บ้านม่วง อากาศอำนวย สว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ และภูพาน เรื่อง แจ้งการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง&q
ที่ สน 0018.4/ว4117 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2563
ที่ สน 0018.1/3978 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศง 2547
ที่ สน 0018.1/ว77 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำแอปพลิเคชั่น Dopa Help รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ
ที่ สน 0018.1/ว 3926 ลงวันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภออากาศอำนวย กุดบาก เต่างอย และนิคมน้ำอูน)
ที่ สน 0018.1/ว73 ลงวันที่้ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น
ที่ สน 0018.1/ว71 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
ที่ สน 0018.1/ว69 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุญวุฒิการเลือกกรรมการผู้เเทนผู้จ้างงาน
สน 0018.1/ว70 ลงัวนที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เล่าจากนายยกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชน
ที่ สน 10018.1/ว 3703 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การมอบเกียรติบัตรในโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออม กับ กอช เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ภายใต้โครง
ที่ สน 0018.1/ว 65 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง รับสมัคร บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2564 2561-2563 ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 3714 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว63 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3662 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3665 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 252-253
ที่ สน 0018.4/3585 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สัญญาบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 3494 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
ที่ สน 0018.1/ว 3480 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วนงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภ
ที่ สน 0018.1/ว 2984 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฎิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอตำบล พ.ศ. 2564 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สน 0018.1/ว 3405 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ถึง ที่ทำการปกครอง ทุกอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 3193 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้ว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก
ที่ สน 0015/ว3106 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนหัวหน้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเท
ที่ สน0018.1/ว3405 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักง่นสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)
ที่ สน 0018.1/ว 221 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ชองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active MonitorIng)
ที่ สน 0018.3/73 ลงวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานบททดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว3354 ลงวันที่ 15 ก.พ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
ที่ สน 0018.1/ว3341 ลงวันที่ 15 กุมถาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 58 ลงวันที่ 15 ก.พ.2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ
ที่ สน 0018.4/ว3228 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว 3233 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้อำเภอมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/ว56 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 184 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าร่างประมวลจริยบธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3041 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3047 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ด่วนที่สุด 0018.1/3043 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 173 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist)
สน 0018.1/ว 2890 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง “อำเภอ…จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2835 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอยและอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.4/2873ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย”
ที่ สน 0018.1/ว2859 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ สน 0018.4/ว2842 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.4/ว2842 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว50 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว 2777 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอูน) และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและยายกเทศมนตรี
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว2742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว2625 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการายงานผลการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณปี2564
ที่ สน 0018.1/ว46 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่108/2535
ที่ สน 0018.4/002621 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก และอำเภอวานรนิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรร
ที่ สน 0018.4/ว2602 ลงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2521 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต
สน 0018.1/ว 2452 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการสัมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ สน 0018.1/ว044 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว45 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/2463 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง (ค่าเบิกข้ามปี พ
ที่ สน 0018.4/ว2393 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
สน 0018.1/ว2437 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประชุมชี้เเจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน 0018.4/320 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
สน 0018.1/ว 2353 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุ
สน 0018.1/ว 2370 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอูน) และนายยนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร๊
สน 0018.1/ว 2364 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารบุคล (DPIS)
สน 0018.1/ว 2349 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัคเข้าสอบรมการฝึกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2564
สน 0018.1/ว 2374 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป้นสถานที่เล่นการพนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2359 ลว. 29 ม.ค. 2564 เรีนย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการและอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต)
ที่ สน 0018.1/ว2342 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมา พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว2335 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น 2564
ที่ สน 0018.4/ว035 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่กักกันตัว
ที่ สน 0018.1/ว2296 ลงวันที่1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาไทย (Thai QM 2021)
สน 0018.1/ว 2181 วันที่ 29 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว2044 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม เรื่องการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราช
ที่ สน 0018.1/ว1892 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ที่ สน 0018.1/ว 1844 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ การกวดขันจับจุมและการดำเนินคดีผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภท
ที่ สน 0018.1/ว 1830 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่สน 0018.4/ว 1705 วันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงิดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแกไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
สน 0018.4/001691 วันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ
ที่ สน 0018.4/ว1587 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอยกเลิกการฝึกอบรมตามโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
สน0018.1/ว1458 วันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ (ตามบัชีแนบท้าย) เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 ส้ญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์กรแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
สน 0018.1/ว1591 วันที่ 22 มกราคม เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การสมัคขอรับการรับรองมาตราการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (gecc) ประจำปี พ.ศ.2564
สน0018.1/ว29 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ในประเด็นประกาศของกรมการข่นส่งทางบกเกี่ยวกับมาตราการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ที่ สน 0018.1/ว 1553 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ
สน 0018.1/ว1517 วันที่ 22 มกราคม 2564 เรียนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศุนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สน 0018.1/1473 วันที่22 มกราคม 2564 เรียนที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1461 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coron
ที่ สน 0018.1/ว1336 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team : TST)
ที่ สน0018.1/ว1421 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนนายอำเถอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว1376 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เต่างอย โคกศรีสุพรรณ และนิคมน้ำอูน เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว1323 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแสดงถึงค่านิยมสุจริตของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว1344 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1308 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว1322 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มเเข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น)ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1306 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่องการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1290 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2564
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว1239 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการทะเบียน บั
ที่ สน 0018.1/ว1238 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว1195 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/ว1205 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ….
ที่ สน 0018.4/ว1178 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/1233 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.1/ว1220 วันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ สน 0018.1/ว24 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบายไปฝึกอบรมในประเทศประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovatiom Buddy : DIB))
ที่ สน 0018.1/ว1201 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการบักทึกผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 0021 ลว 20 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา
ที่ สน 0018.1/ ว 1177 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2563 และการประชุมฯ ในเดือนมกราคม 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวฟน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20 ลว. 19 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ
ที่ สน 0018.1/ว1002 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.4/945 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดประชุมกลุ่มลูกค้าเพื่อสื่อสารนโยบายของธนาคารภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว893 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีฯ
สน 0018.1/ว017 วันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผ่านนโยบายแอปพลิเคชั่นฯ
ที่ สน 0018.1/ว864 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะ
ที่ สน 0018.1/ว16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่องกรมการปกครองแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมฯ และเชิญนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรและศูนย์ดำรงธรรม รับฟังการประชุมผ่านโปรแกรม Zoo
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว826 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.3/004 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/14 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแจ้งให้ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ส่งแบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมการปกครองเพื่อนำไปประกอบพิจารณา เพิ่มเติม
ที่ สน 0018.4/ว 694 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันะ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/607 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจโรงแรม
ที่ สน 0018.4/ว626 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.4/ว606 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0218/004 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ฃอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 47 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง การจัดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/298 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 614 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.4/ว 601 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนนิการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.4/297 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเลขหมายประจำตัวสมาชิก อส.
ที่ สน 0018.4/ว 476 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว513 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง เเนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว513 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง เเนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว520 ลว. 8 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างแระกอบ (โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ) ในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว 0511 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขยายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 527 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64
สน 0018.4/381 วันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/381 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/390 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ที่ สน 0018.1/ ว 8 ม.ค. 64 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ช้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว333 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเรื่องสตรีดีเด่นการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/332 ลว 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขอขยาบระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน
สน 0018.1/ว334 วันที่ 7มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเยียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุ่งข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แกแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมีย
ที่ สน 0018.13/2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/305 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว304 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว 273 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 0018.1/ว 211 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพัธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะฯ
ที่ สน0018.1/ว206 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/1 ลงวันที่5 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุุมาลย์ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 24983 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 290 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดจับผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5 ลว. 4 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
สน0018.1/ว2 วันที่่ 3 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฎิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/25236 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว25235 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สน 0018.1/25219 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว25189 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.4/ว25118 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง
สน 0018.4/ว25059 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการแก้ไข้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัคใจ ในรูปแบบ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”จังหวัดกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
สน 0018.1/ว25070 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่องการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25036 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรือน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัทำโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้” ของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 25021 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว25018 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25001 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
สน 0018.1/ว24996 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ท่าแร่ ดงมะไฟ และเชียงเครือ
ที่ สน 0018.1/ว24989 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ(GIS)เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย) ระยะที่ 3
ด่วนที่ ที่ สน 0018.1/ว24976 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24972 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรืยน รายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.1/ว24958 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนโค (เปิดบ่อน)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว24953 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.4/ว24845 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว 24841 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/24843 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว24804 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ที่ สน 0018.4/ว24824 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว 24816 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว 24803 ลว 24 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมแลคุ้มครองสิทธิมนุษยฃน
สน 0018.1/ว24781 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตที่ควบคุม ในระหว่างมีการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
ที่ สน 0018.1/24660 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมือสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2
ด่วนมาก ที่ สน0018.1/ว24708 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการด้สนทะเบียนในงานกาชาด “จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล
สน.(ศอ.ปส.จ.) วันี่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ/ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และสืบสวนหาข่าว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว21598 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว24622 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว24607 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการชับเคลื่อนโครงการสางเสริมวืถีชีวืตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 369 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว364 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ และที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีพิธีปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี
ที่ สน 0018.1/ว24488 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ที่ สน 0018.1/ว24488 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24466 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/24457 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่สน 018.1/ว24474 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรีนยนายอำเภอทุกอำเภอ รายงานการประขุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และการประชุมฯ
ด่วนที่สุด ที่สน 018.1/ว24474 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรีนยนายอำเภอทุกอำเภอ รายงานการประขุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และการประชุมฯ
ที่สน 0018.1/ว24462 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว367 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว24401 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่
ที่ สน 0018.1/ว 24331 ลงวันที่ 17ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์.นายอำเภอพังโคน, นายอำเภอวารนรนิวาส และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24399 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ื่อง การใช้ป้ายพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 366 ลว. 16 ธ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลดับเพลิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย)
ที่สน 0018.4/275 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางในการป้องกัน สกัดดั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0017.2/ ว23775 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ สน 0018.3/794 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 23905 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบูรณาการฯ
ที่ สน 0018.3/777 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและจำนวนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง
ที่สน0018.1/23632 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอู่น เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัยของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 23652 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ที่ สน 0018.1/23589 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับราวัล ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว23583 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.3/780 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบรายการสินทรัพย์
ที่ สน 0018.4/ว 232375 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/ว23503 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/ ว 23504 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/265 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสื่อสารตามตำแหน่งบุคคล
สน 0018.1/ว 23385 ลว 4 ธันวาคม 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว23386 ลว 4 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อลขอเปลี่นยแปลงวันจัดอบรม One plane ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว23354 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ที่ สน 0018.1/23313ลงวันที่่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว358 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความรู้ ความมเข้าใจ ถึงการดำเนินการของสมาคมอาเซียน
ที่ สน 0018.1/ว23265 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง และที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ที่สน 0018.4/ว23176ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/23194ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23138 ลว. 2 ธ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องกำหนดการสวดอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ มารดาของ นายอำเภอสว่างแดนดิน
ที่ สน 0018.1/ว23102 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 23106 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพังโคน) เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว23071 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว22988 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอพังโคน) เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/22989 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว22981 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ที่ สน 0018.4/ว22957 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ
ที่ สน 0018.3/759 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบเงินคงค้างบัญชี
ที่ สน 0018.1/ว22928 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมมูลข่าวสาร
ที่ สน 0018.1/ว22653 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ือง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนร้านมัจฉากาชาดฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/22873 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22872 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22823 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 22826 ลว. 30 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22798 เรื่อง พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร โครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ และโครงการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) พ.ศ. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 22821 ลว 30 พ.ย. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4/22714 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากร/ครูฝึก/ผู้ช่วยครูฝึกฯ
ที่ สน 0018.4/22715 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร/ครูฝึกฯ
ที่ สน 0018.4/22717 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงฯ
ที่ สน 0018.1/ว22509 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม) เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว22485 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22419 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว22352 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหาร
ที่ สน 0018.1/ว 22314 ลว. 19 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารั
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22041 ลว 13 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22081 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมการ
ที่ สน 0018.1/ว22040 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว22063 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสั่งซื้อสมุดบันทึก ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว22032 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22045 ลงวันที่ 13 พฤสจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/22044 ลงวันที่ 13 พฤสจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22036 ลว. 13 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, วานรนิวาส, อากาศอำนวย, วาริชภูมิ, กุสุมาลย์, คำตากล้า, เจริญศิลป์, นิคมน้ำอูน, โพนนาแก้ว และนายอำเภอภูพาน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ที่ สน 0018.1/ว21979ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.3/725 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/ว21428 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/246 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่องส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศง 2564ฯ
ที่ สน 0018.3/712 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการเงินเพิ่มพิเศษของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/21933 ลว. 12 พ.ย. 2563 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ดด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21881 ลว. 11 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ทบทวนแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20057 ลว. 16 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภออากาศอำนวย) เรื่อง อนุมัติแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน)
ที่ สน 0018.1/ว21846 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21805 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ “อำเภอ…จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข” อย่างต่อเนื่อง
ที่ สน 0018.4/21804 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สัญญบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/21710 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/ว21717 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการเงินฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว21698 ลว 10 พ.ย. 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ที่ สน 0018.4/243 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.1/21657 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งจอง “เสื้อคนมหาดไทยร่วมใจแบ่งปัน”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21623 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว,ภูพาน,นิคมน้ำอูน และกุดบาก
ที่ สน 0018.4/ว 21598 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว21556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ฯ และประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และระเบียบการสอบคัดเลือกฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว21583 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 21579 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน เรื่อง โครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21571 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัมนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21567ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว21568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ที่ สน 0018.1/21570ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ที่ สน 0018.1/ว21566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว21405 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 21096 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว21326 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว21839 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายอกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ
ที่ สน 0018.1/ว 21382 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21376 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21340 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับรองร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21329 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สน 0018.1/ว 21335 ลว 4 พ.ย. 63 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เสนอรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/21072 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผบ.ร้อย อส. ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นยศ สมาชิก อส.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21199 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)ว260 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/679 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20465 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ที่ สน 0018.4/ว20519 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20302 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/20819 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย ชรบ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21073 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4(อส)/266 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ที่ สน 0018.4/20864 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ สน 0018.1/21143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตฯ
ที่ สน 0018.3/577 ลว. 11 ต.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.3/691 ลว. 15 ต.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ที่ สน 0018.1/ว21035 ลว. 30 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว20952 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.4/ว20867 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/20845 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานณ์การ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมต
ที่ สน 0018.1/ว 318 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว20813 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2563
ที่ สน 0018.1/ว20521 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 20516 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว311 ลว. 26 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 20503 ลว 26 ต.ค. 63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และ นายอำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว309 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว20425 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 251
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 20429 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 308 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 20398 ลว 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20382 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนตุลาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20382 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนตุลาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว20260 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20258 ลงวันที่่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20249 ลงวันที่ 20 ต.ต.2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตามแบบ ปค.14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20225 ลว. 20 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (จัดสรรงบประมาณ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20213 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมวกปฏิบัติการนอกเครื่องแบบแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20053 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/302 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งมูลนิธิหรือสมาคมที่ขออนุญาตเรี่ยไรฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19726 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) หัวข้อ “ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19818 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว249 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผบ.หมวด อส.ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว 19679 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19599 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ ,พังโคน,วานรนิวาส,และอากาศอำนวย เรื่อง แนวทางการเตรียมการเพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19604 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว19584 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว19495 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19462 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว19370 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว19354 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19356 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 283 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรเสืื้อแจ๊คเก็ตจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ท่ี่ สน 0018.1/19348 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19159 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19157 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว 19039 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการ
ที่ สน 0018.47ว242 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน ผู้ยังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจรายละเอียดขนาดเครื่องแต่งกายสมาชิก อส.
ที่ สน 0018.1/19018 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พงศง 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ที่ สน 0018.4/ว19004 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18996 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ สน 0018.1/ว19005 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว 18923 เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18804ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการ และภาคประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ที่ สน 0018.1/ว18755 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ส่งกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18805 ลว. 29 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ
ที่ สน 0018.4/ว239 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/18526 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นยศสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18534 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ธนาคารออมสินออกแบบสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ
ที่ สน 0018.1/ว18674 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนยาวเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชอกกองอาสารักษาด
ที่ สน 0018.1/ว18511 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดินและนายอำเภอพังโคน เรื่อง พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว18271 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึง ทีทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 001801/ว18225 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18224 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคคลากรกรมกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18221 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18222 ลว. 22 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ อำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) ยืนยันความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563
ที่สน 0018.4/ว17851 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/227 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว17728 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการแจกจ่ายหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 17672 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จากนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17680 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 17676 ลว 18 ก.ย. 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านทรงคุณวุฒิ
ที่ สน 0018.3/634 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/ว224 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17589 ลว. 16 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17577 15 กันยายน 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบี
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17495 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นอ.ภูพาน, โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย, โพนนาแก้ว, กุดบาก และนอ.นิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพอประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17380 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.4/17049 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว17397 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3
ที่ สน 0018.1/ว17411 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว17423 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ที่ สน 0018.1/ว17416 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ที่ สน 0018.1/ว17409 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สู
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 271 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17244 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่ สน 0018.1/17214 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอยและนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังเพิ่มการลาดตะเวนตามแนวชายแดนและเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17203ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (1เมษายน 2563 ถึง
ที่ สน 0018.1/ว17086 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19”
ที่ สน 0018.1/ว17065 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ สน 0018.1/17028 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและระดับต้น (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ)ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว17039 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/17015 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลทุกแห้ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16988 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว263 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ที่ สน 0018.1/16982 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
ที่ สน 0018.1/16970 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว260 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้ระบบรายงานการสมัครคัดเลือก ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team Recruitment Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16732 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16878 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16868 ลว. 2 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 16743 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/16465 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว 16586 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16563 ลว. 28 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 16450 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) เพื่อส่งเสริมวิถีชี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16332 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16331 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเลขหมายประจำตัวสมาชิกกอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว230 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16254 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15922 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15985 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว229 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว15903 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามโครงการประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15909 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15905 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ประจำป
ที่ สน 0018.1/ว15979 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจกจ่ายวัสดุผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15921 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สน 0018.1/ว15895 ลว 19 ต.ค.63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและสว่างแดนดิน เรื่อง ส่งเงินงบประมาณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15877 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15787 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12618 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองของจังหวัดสกลนคร ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15726 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15644 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย “กายดี มีสุข สนุกกับงาน”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15600 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว228 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/577 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว15577 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์,พังโคน,ภูพนา,คำตากล้า,เมือง, และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15573 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง
สน 0018.1/ว 15511 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่องผลการประกวด หมู่บ้าน อยู่เย็น ระดับเขต 2563
สน 0018.1/ว 15482 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่อง กำชับการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15462 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน
ที่ สน 0018.1/ว 15358 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ สน 0018.1/15422 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15392 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
ที่ สน 0018.1/ว15355 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15354 ลว. 10 ส.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, อากาศอำนวย, พรรณานิคม, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, กุดบาก, โพนนาแก้ว, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่อง กำหนดพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดท
ที่ สน 0018.1/ว15292 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้ลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 15291 ลว 7 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14951 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4/ว15075 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15139 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15074 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 4
ที่ ส 0018.1/ว 15028 ลว. 4 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/329 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 14993 ลงงันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14916 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4(อส.)/217 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบหมายภารกิจผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14907 ลว 3 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยง แผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14862ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/211 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ,ผบ.ร้อยบังคับการและบริการ และ ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ ว 14813 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14427 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อคลิปเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14411 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14764 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายฯ และระเบียบ
ที่ สน 0018.1/ว14808 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2563/64 รอบที่ 1
ที่ สน 0018.1/ว 14797 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14782 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/14743 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ที่ สน 0018.1/222 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, วานรนิวาส, พรรณานิคม และนอ.บ้านม่วง เรื่อง การอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ”
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14751 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14737 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอความยินยอมใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน (K 10250)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14703ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุยาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14583ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ
ที่ สน 0018.1/ว14579 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14404 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14414 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14413 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 219 ลว. 23 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ
ที่ สน 0018.1/14403 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว218 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอเว้นอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14301 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14299 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกกำนัน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14330 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการ “อำเภอวิถีใหม่” ในรูปแบบ New Normal
ที่ สน 0018.1/ว14281ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/14278ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14257 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14256ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และรายงานการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14267 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอข้อมูลร้านค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว013913ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/205 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผบ.ร้อย บร./ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13938ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนคดีอาญาฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13958 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคำตากล้า อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13921 ลว. 16 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอ และบทบาทของนายอำเภอ ในการเป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/ที่ปรึกษา ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/13874 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/13850 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก และอำเภอส่องดาว เรื่อง ส่งแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13787 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร ,ส่องดาว,อากาศอำนวย,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13719ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้สันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13720 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลและการรายงานข้อมูลกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13742 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13711 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมและการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13623 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรมการปกครองเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมหลักสูตร กอช.ประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว13647 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปิดใช้งานระบบ e-DOPA License แบบมีเครื่องสแกนเอกสารในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13651 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) แก่ประชาชน ในรูปแบบของเพลงชีวิตวิธีใหม่ New normal และแผ่พับประชาัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13633 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้า ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13317 ลว. 9 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบลเพลงชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13608 ลว 14 ก.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่ายกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13468ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/13452ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13426ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ที่ สน 0018.1/ว13423 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13396 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.1/ว13347 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13319 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การตรวจประเมินผลานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2563 ระดับเขต เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน
ที่ สน 0018.1/ว 13288 ลว. 8 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) กลุ่มที่ 5 นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนและครูผู้ดูแลเด็ก
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/13205 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ติดตามให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13276 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13260 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่องแนวทองการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13256 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ที่ สน 0018.4(อส.)/293ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักาาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.4/ว12974 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12882 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12883 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอุทธรณ์คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว12738ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12703 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12699 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าทีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12657 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอซักซ้อมการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว12659 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหมายจับ
ที่ สน 0018.1/ว 12580 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการประกวดเรียงความส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
ที่ สน 0018.1/12615ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การเสียสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12465ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว194 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12506 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว12384ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในภารกิจของฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว12459 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว12465 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรัยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 12418 ลว 23 มิ.ย.63 เรียนนายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน สว่างแดนดิน วานรนิวาส และเจริญศิลป์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12386 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลตามแผนการจัดหาเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12387 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12297 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12225 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่(New Normal) มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12164 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12162ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลงานด้านจิตอาสา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12061 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการสอบสวนการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12062 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียนนายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว12063 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11987ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งมอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11881 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.3/279ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/11717 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทกุแห่ง เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/11719 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การดูแลรักษาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/11837ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร,พรรณานิคม,วาริชภูมิ,วานรนิวาส,สว่างแดนดิน,บ้านม่วง,พังโคน,ส่องดาว,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว11824 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4/ว11789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11794 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว11793 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/181 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11695 ลว. 11 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11694ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11690ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11685ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม/การประชาคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11675ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11622 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของกรมการปกครองในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11545 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว11418ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11463 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11459 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11411ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส คำตากล้า และส่องดาว เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่สน 0018.1/ว11361ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11337 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.11251ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคลที่เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/175ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคฯ
ที่ สน 0018.1/ว11216 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว11155 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว11156ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว11166ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่ สน 0018.1/ว11165 ลว. 2 มิ.ย. 2563 เรียน นอ.เมืองงสกลนคร ,เจริญศิลป์, นิคมน้ำอูน และนอ.วาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0818/1246ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ที่ สน 0018.4/167ลงวันที่ 2มิถุนายน2563ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11056 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว170ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10942ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตับชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0218/2046ลงวันที่29พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเวบไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10969 ลว 29 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน วานรนิวาส เจริญศิลป์ และสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ที่ สน 1618ลงวันที่ 26พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4(อส.)/163ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1518/1015ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10893ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กระประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 1818/1007ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1006ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1005ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่สน1318/1186ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1194ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ฯ
ที่สน0518/2172ลงวันที่26พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ฯ
ที่ สน 0018.4/ว10495ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาสชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10814ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เเรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
ที่ สน 0018.4/ว10662 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10806 ลว. 28 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่องการอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10654 ลว. 27 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ ตามมารการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10597ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบการสืบสวนสอบสวนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 1518/1014ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/1187ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/162 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดนฯ
ที่ สน 0318/1081 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/161 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว. 25 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2563
ที่ สน 1018ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2007 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน 1318/1170 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10486ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายให้กับชุด ชรบ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10479ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว10498 ลว 25 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10484 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กาคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0218/2051 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10349 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10390ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลงวันที่ 21 พ.ค.2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนดฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 10333 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 0818/1139ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10267 ลว. 20 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง เพื่อป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10214 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ (เงินเยียวยา 5,000 บาท)
ที่ สน 0018.3/221 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10128 ลว. 18 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10216 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชียงสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10219 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้แอพพิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทางราชการกำหนดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10198 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 10213 ลว 19 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว10131 ลว 18 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ที่ สน 0018.1/ว 10157 ลว 19 พ.ค. 63 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ปค. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19))
ที่ สน 0018.1/ว10061ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือหรือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่สน0018.1/10126ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเงินบริจาคเงินเข้ากองทุน “มหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19”
ที่ สน 1018/1894ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว10075 ลว 18 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9965 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมฌรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9969 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการได้รับความช่วยเหลือของวีดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน 0018.1/ว 9941 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว9973 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบฐูรณาการ (ก.บ.อ.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9964 ลว 15 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/9917 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร นอ.สว่างแดนดิน เรื่อง การอนุญาตให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2553
ที่ สน 0018.1/9921 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/159 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.4/ว 148 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรม “กูเกิล ฟอร์ม” (Google Form)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9895 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระบบ Thai QM
สน 0018.4/ว 9798 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว9589 ลว. 12 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจตรายานพาหนะที่ไปจากจังหวัดมุกดาหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9536 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9560 ลว. 9 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgicl Mask)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9543 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9531 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในระบบ Thai QM
ด่วนมาก ที่ สร 0018.1/ว 9442 ลว. 7 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอัตรากำลังและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9533 ลว 8 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9339 ลว. 5 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว9206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9182 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว9075ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 0018.1/9142ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชน จากภัยโควิด-19”
ที่ สน 0018.1/ว9081 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอพังโคน อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภอส่ิองดาว
ที่ สน 0018.1/ว9072 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกทหากองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว147ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9045ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง แนวทางการบริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM
ที่ สน 0018.1/ว8973 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9002 ลงวันที่ 30 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประเดือนพฤษภาคม 2563
ที่ สน 0218/1751 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว8976 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8942 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2506 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8902 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
ที่ สน 0018.1/ว140 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8912 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว8886 ลงวันที่29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.4/ว 8695 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8842 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาโมเดล ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8838 ลงลงวันที่28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง กำหนดการตรวจและประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”
สน 0018.3/165 ลว. 14 เม.ย. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว8775ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ที่ สน 0018.1/8755 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/8754ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8760 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ สน 0018.1/8776 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว8685ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/8664 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.1/ว8622ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราาวในวันหยุดราชการ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 8584 ลว 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8582 ลว. 23 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและปก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
ที่ สน 0018.1/8527 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8526 ลว 23 เมษายน 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรายงานผลการปฎิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8448ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/8391 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว8383 ลงวันที่ 21 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.4/ว 8350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว7953 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว8343 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรสำหรับคนเกิดและแจ้งเกิดในต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8255 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นอ.ทุก อ. และนายก ทน.สน. เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ แถลงการณ์ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8342 ลว. 21 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8293 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
ที่ สน 0018.1/8269 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว8271 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว8103 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว8201ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (ฺBest Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8202 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน0018.1/896ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/895 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8104 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละศาสนา
ที่ สน 0318/840ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 0018.1/7993 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร