ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12388 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๒ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และการประชุมฯในเดือนกรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12388 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]

1 164 165 166 167 168 256
Copyright © 2019. All rights reserved.