index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.1/ว 3958 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด : 1 มีนาคม 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3811 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขออนุญาตลาพักผ่อน : 29 กุมภาพันธ์ 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3755 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) : 28 กุมภาพันธ์ 67
ที่ สน 0018.1/ว3750 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 28 กุมภาพันธ์ 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3695 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน) เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2567 : 28 กุมภาพันธ์ 67
ที่ สน 0018.1/ 3645 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การย้ายข้าราชการ : 28 กุมภาพันธ์ 67
ที่ สน 0018.1/ว 3644 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การย้ายข้าราชการ และการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง : 28 กุมภาพันธ์ 67
ที่ สน 0018.1/ว 3608 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง : 28 กุมภาพันธ์ 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

    

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นา…

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 149996ทั้งหมด:
  • 30วันนี้:
  • 116เมื่อวาน:
  • 354เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.