index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.1/ว1631 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอสวางแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : 27 มกราคม 65
ที่ สน 0018.1/ว1623 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน) จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : 27 มกราคม 65
ที่ สน 0318/173 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ : 27 มกราคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1548 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน : 26 มกราคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1468 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในสถานการณ์ที่เนื้อสุกรและโภคภัณฑ์บางชนิดมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ : 26 มกราคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1460 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และสำนักงานจังหวัดสกลนคร : 25 มกราคม 65
ที่ สน 0018.4/ 1411 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร, อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : 25 มกราคม 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 1425 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน : 25 มกราคม 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 27775ทั้งหมด:
  • 191วันนี้:
  • 140เมื่อวาน:
  • 3057เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.